Nederlands Engels

Digeponics

Het grootste deel van de groenteproductie in Nederlandse kassen wordt gerealiseerd met substraatteelt systemen. Deze systemen maken het mogelijk een hoge opbrengst per vierkante meter te behalen, maar zijn sterk afhankelijk van het gebruik van minerale meststoffen als voedingstof voor de planten. Fosfaat, een van deze meststoffen zal in toenemende mate schaarser en duurder worden doordat fossiele reservers, in landen zoals China en Marokko langzaam opraken. Tegelijkertijd is er in Nederland zelf sprake van een mestoverschot en is afvoeren van overtollige mest een grote kostenpost voor veehouders.

Het doel van het Digeponics project is de ontwikkeling van een teeltsysteem waardoor verdund digestaat afkomstig van biogas-systemen uit de veehouderij gebruikt kan worden in de glastuinbouw voor de kweek van groenten. Dit moet glastuinbouwers in staat stellen hun productie meer circulair en toekomst-bestendig in te richten, zonder in te leveren op opbrengst.

dit project wordt mede gefinancierd door